ഉൾക്കാഴ്ച്ച

ഓരോ സമയവും മനസ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ വഴിക്കാണ്.. പഴയ കാല ഓർമ്മകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തികട്ടി വന്നപ്പോ എഴുതാൻ തോന്നി.. എഴുതുന്നു.. പണ്ടെനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാശുള്ള…

മുട്ടു വേദന

കറുനിച്ചിയില,തൊട്ടാവാടി വേർ, ഉപ്പ് എന്നിവ തുല്യ അളവിലെടുത്ത് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി വെക്കുക.. പൊത്തിവച്ച ശേഷം ആ പുറടിയത്ത് ഉണങ്ങുബൊൾ കഴുകികളയുക.ഇത് കുറെ പേർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട

1 2 3 17
Close
Translate »