കരുനൊച്ചിയിലയുടെ നീരില്‍ സമം വെളിച്ചെണ്ണ ചേര്‍ത്ത് ചുടാക്കി പുരട്ടുക