ആ ചിരിയില ഔഷധവീരയമടങങിയിടടുണടെനനുന് നാം അറിയുനനിലല. എനനാല ആരെങകിലും പറഞഞു കേളകകുമപോള അത സതയമാണെനന നാം സമമതിചചു പോകും.

വീ. കെ. ന്‍- ന്‍റെ പ്രധാന കൃതിയാണു പിതാമഹന്‍.