കുറച്ു തിലം ബൃാണ്ടിയിലോ ‌ചാരായത്തിലോ േചര്‍ത്തു കൊഴിക്ക് കൊടുക്കുക