ഒതളം മരത്തിന്‍റെ തൊലി അരച്ചു തഴുതണം ഉള്ളിടത്ത് പുരട്ടുക