എരിക്കില്‍ പാല്‍ പുരട്ടുക 45 ദിവസം പുരട്ടുബോള്‍ സുഖമാക്കും